Centar za industrijsku baštinu

Sveučilište u Rijeci

Centar za industrijsku baštinu
ustrojbena je jedinica Sveučilišta u Rijeci koja ostvaruje programe znanstveno-istraživačke i visokostručne aktivnosti provedbom projekata u domeni kulturne baštine.

Centar svoj rad temelji na nekoliko segmenata djelovanja među kojima se posebno ističu istraživački, edukacijski i turistički. S obzirom na ustroj Sveučilišta u Rijeci, ali i gospodarskih potencijala Primorsko-goranske i obližnjih županija poseban naglasak stavlja se na kulturni turizam te iskorištavanje i zaštitu povijesne i umjetničke baštine.

Saznaj više o centru

Djelatnosti

Centra za industrijsku baštinu

istraživanje

 • sustavno istraživanje i dokumentacija industrijske baštine,
 • uspostavljanje dijaloga s institucijama važnima za zaštitu industrijske baštine,
 • izrada projekata u okviru nacionalnog i međunarodnog sustava zaštite industrijske baštine,
 • organizacija tribina, rasprava i stručnih događanja vezanih uz teme koje se dotiču industrijske arheologije i kulturnih dobara,

edukacija

 • organizacija edukativnih obilazaka kulturne baštine od važnosti za sve dobne skupine,
 • održavanje obrazovnih programa za turističke vodiče, turističke djelatnike, pratitelje i ostale zainteresirane osobe,
 • organizacija radionica za sve dobne skupine,
 • pružanje podrške u provedbi sveučilišnih programa,

industrijski turizam

 • istraživanje modela i mogućnosti iskorištavanja industrijske baštine u turističke svrhe te davanje prijedloga za njezinu revitalizaciju i prenamjenu,
 • povezivanje s međunarodnim partnerima,

ostale djelatnosti

 • međusektorska suradnja,
 • izrada elaborata i strategija vezanih za kulturna dobra,
 • promocija kulturne baštine.
U NAJAVI

Aktivnosti i kalendar događanja Centra za industrijsku baštinu

Saznaj višeKalendar događanja

Najnoviji projekti

Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine

Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine

Mapiranje industrijske baštine Primorsko – goranske županije

Mapiranje industrijske baštine Primorsko – goranske županije

CHRISTA, Interreg Europe

CHRISTA, Interreg Europe

Digitalizacija kulturne baštine otoka Krka

Digitalizacija kulturne baštine otoka Krka